orthos8[1]
Într-o enciclică pastorală, Mitropolitul Etoliei și Akarnaniei
dezvăluie caracterul mincinos al discursului despre Hristos al așa-zișilor ”Martori ai lui Iehova”
PRIN MATERIALELE LOR PROPAGANDISTICE CHEAMĂ LA CINSTIREA MORȚII LUI IISUS, PE CARE NU ÎL RECUNOSC DREPT DUMNEZEU, CI DREPT CEL MAI BUN DINTRE OAMENI. ATENȚIE: IEHOVIȘTII NU CRED ÎN HRISTOS CEL ÎNVIAT ȘI NICI ÎN ÎNVIERE. ÎNTREBARE CĂTRE MILENARIȘTII GRECI.
Înaltpreasfințitul Mitropolit al Etoliei și Akarnaniei, kir Kosmas, printr-o enciclică pastorală a sa, încearcă să lămurească poporul credincios cu privire la înșelările, minciunile și răstălmăcirile Sfintei Scripturi de către așa-zișii Martori ai lui Iehova. Enciclica aceasta a emis-o ca reacție la ”marea” și foarte bine coordonata campanie propagandistică din întreaga Grecie a așa-zișilor Martori ai lui Iehova, campanie care are ca lozincă centrală comemorarea de către credincioșii a morții lui Iisus, pe care Îl consideră cel mai bun dintre oameni, nu însă Dumnezeu. În afară de dumnezeirea lui Hristos, ei neagă și Învierea Lui. Textul complet al enciclicei pastorale a Mitropolitului Etoliei este următorul:
”În întreaga noastră Grecie ortodoxă, în ultimele două săptămâni a avut loc o acțiune bine eșalonată a membrilor sectei «Martorii lui Iehova», care, din nefericire, invocă pentru ei și numele de «creștini». În multe orașe și sate au distribuit materiale propagandistice prin care îi invită pe toți la «comemorarea morții lui Iisus».
Societatea «Turnul de Veghe» obișnuiește să refuze orice sărbătoare creștină sau să îi schimonosească și să îi răstălmăcească conținutul teologic. De la această atitudine obișnuită a lor nu a făcut excepție nici sărbătoarea Paștelui, pe care o neagă, pentru că neagă însăși Învierea lui Hristos. În locul Paștelui creștin, care dă mărturie despre biruința Domnului nostru Hristos, Dumnezeu și Omul, Martorii lui Iehova sărbătoresc simpla comemorare a morții lui Iisus, pe care Îl consideră «cel mai bun om din câți au trăit vreodată pe pământ», nu însă Dumnezeul și Mântuitorul lumii.
Calendarul iudaic
Milenariștii sărbătoresc pomenirea aceasta în fiecare an, «în noaptea ce corespunde zilei de 14 Nissan a vechiului calendar iudaic». Organizează manifestări, mai ales în «sălile Regatului», după cum le numesc, și în alte spații, cum ar fi hoteluri, restaurante și cinematografe. În eparhia noastră își vor celebra comemorarea luni, pe 14 aprilie 2014, în centrele lor cunoscute.
În spațiul de adunare așează o masă. Pe masă pun pâine nedospită și vin roșu. Pâinea și vinul sunt considerate simple simboluri ale Jertfei lui Iisus și le numesc «embleme». Ceremonia începe cu un discurs referitor la moartea lui Iisus în care sunt reluate învățăturile lor înșelate despre Persoana Dumnezeu-Omului Hristos și despre taina Dumnezeieștii Euharistii.
După cuvântare, «emblemele» sunt purtate prin sală printre milenariștii prezenți, însă cu «emblemele» lor nu se pot împărtăși toți Martorii lui Iehova, spre deosebire de ceea ce se petrece în cultul ortodox al Bisericii, în care toți credincioșii au dreptul să se împărtășească de Preacuratele Taine.
Din pâine și vin se împărtășesc doar cei care fac parte din rândul celor 144 000, «din turma mică», așa cum o numesc ei, care vor trăi în cer și vor fi împreună-stăpânitori cu Hristos. Toți ceilalți vor avea parte doar de «speranța pământească». Aceștia, dacă rămân credincioși societății «Turnul de Veghe» și lucrează prin prozelitism spre cooptarea altora, vor trăi o mie de ani într-un paradis pământesc sub o guvernare teocratică. Altfel, vor fi uciși de Iehova la Armaghedon.
Milenariștii greci nu au dreptul să se împărtășească din emblemele iehoviste, de vreme ce toți aparțin clasei pământești, iar nu «turmei cele mici», adică celor 144 000 de aleși, al căror număr s-a completat încă din 1935, după cum menționează ei înșiși în periodicul «Turnul de Veghe» (numărul din 15 iunie 1992, p. 23).
Teoria că Hristos era doar un om bun
Aceasta este «comemorarea morții lui Iisus» la care ne cheamă Martorii lui Iehova și pentru această manifestare au ridicat în picioare toată Grecia.
Aici, însă, ne punem următoarea problemă: De vreme ce înșiși milenariștii nu se împărtășesc cu emblemele comemorării, de ce ne mai cheamă și pe noi să participăm la evenimentul lor?
Motivul pentru care fac aceasta este pur propagandistic. Doresc să sădească în inima și mintea creștinilor ortodocși îndoiala cu privire la Persoana Mântuitorului Hristos și să îi facă să conteste Taina Dumnezeieștii Euharistii.
Dacă Iisus Hristos ar fi «marele Slujitor al lui Dumnezeu», adică un simplu om bun, pe care Dumnezeu l-a ridicat mai presus de toți oamenii, ca al doilea după Tatăl în ce privește măreția, puterea și stăpânirea, după cum ei înșiși învață, atunci înseamnă că nu există mântuire. Un om nu poate să mântuiască întreaga omenire, ci doar pe sine însuși. Iisus însă nu este doar simplu om. Nu este «marele Slujitor al lui Dumnezeu». Nu este cel mai bun om de pe pământ. Este Fiul și Cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Care a fost împreună-părtaș la crearea lumii și la un anume moment a intervenit în istoria umană ca să mântuiască făpturile Sale. S-a întrupat prin lucrarea Sfântului Duh în pântecele Preabinecuvântatei Maria, care cu îndreptățire a fost numită «Născătoare de Dumnezeu», pentru că L-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Ca Om desăvârșit, Iisus a propovăduit, a făcut minuni, S-a răstignit, a înviat și prin Înălțarea Sa a ridicat ca un Dumnezeu firea umană la dreapta Tatălui.
Toate acestea le pune minunat în lumină Sfânta Scriptură. Iisus este «Cel dintâi și Cel de pe urmă și Cel viu» (Apocalipsă 1: 17-18), este «adevăratul Dumnezeu și viața de veci» (I Ioan 5:20), ale Căruia sunt «toate câte are Tatăl» (Ioan 16:15). Este Cel Care a propovăduit: «Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl» (Ioan 14:9). Este Cel pe Care L-a prorocit Isaia, «Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie…» (Isaia 9:5). Este Cel despre Care, atunci când L-a văzut înviat, ucenicul Său Toma a strigat cu toată puterea sufletului: «Domnul meu și Dumnezeu meu» (Ioan 20:28).
Comerț spiritual de sclavi
Cu acest Domn și Dumnezeu al nostru ne unim noi toți, credincioșii Lui, dat fiind că devenim membri ai Trupului Său prin Botez. Și după cum toate mădularele unui trup sunt hrănite de același trup, la fel și noi suntem hrăniți cu Trupul și Sângele Domnului, pe care El Însuși ni le oferă. Și ne împărtășim cu pâinea și vinul sfințite nu în sens comemorativ, după cum susțin Martorii lui Iehova, ci ca Trup și Sânge reale ale lui Hristos, după cum în mod foarte clar învață în multe locuri Evanghelia, pe care o răstălmăcesc și o denaturează milenariștii.
Iubiții mei,
Dumnezeu a dăruit libertate tuturor oamenilor, ca să hotărască ei înșiși asupra mântuirii sau pierzaniei lor. Biserica însă este datoarea să informeze despre primejdiile care ne pândesc în spatele măștilor acestui contemporan comerț spiritual cu sclavi. Noi nu îl urâm pe eretic, ci denunțăm erezia și îi rugăm pe toți creștinii ortodocși să se îndepărteze și să nu participe la adunările ereticilor.
În sfârșit, îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur ne arată care trebuie să fie atitudinea noastră față de eretici: «Dacă cineva nu cunoaște bine credința creștină, să evite orice întâlniri cu ereticii și să se îndepărteze de adunările lor. Pentru că nici pe eretic nu poate să îl folosească cu nimic, dar și lui însuși își agonisește o mare vătămare din pricina ereziei. Câți, așadar (ne spune Sfântul), au părtășie cu acești blasfemiatori, iau o mare parte a necredinței lor»”.
Orthódoxos Týpos, 18 aprilie 2014, nr. 2019, p. 8.
Traducere: Anna Theodorou (G.O.)
Graiul Ortodox